Sivu päivitetty 2020-05-26 10:48:45
Data päivitetty 2020-05-26 10:41:42

Sivuston analyysit ja data päivittyvät arkipäivisin kello 10 mikäli edellispäivän tiedot ovat saatavilla. Uusi tilanneseuranta aina tiistaiaamuisin!

Tilanneseuranta

Viikko 21

Olemme lisänneet seurantaan Etuuksien saajat -sivulle tietoa työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajista kuukausittain.

Työttömyysturvaa sai huhtikuussa 231 897 henkilöä, joista 17 180 ei ollut saanut tukea edeltävien 12 kuukauden aikana. Lisäksi 8 443 henkilöä sai yrittäjien työmarkkinatukea. Uusien työttömyysturvan saajien määrä oli yli kaksinkertainen alkuvuoden kuukausiin ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös edeltäneiden 12 kuukauden aikana tukea saaneiden määrä kasvoi.

Perustoimeentulotukea sai huhtikuussa 151 312 kotitaloutta, joissa asui yhteensä 232 503 henkilöä. Uusia saajakotitalouksia oli 11 116 ja uusia saajia 16 024 henkilöä. Erityisesti uusien saajien ja saajakotitalouksien määrä kasvoi verrattuna alkuvuoteen ja viime vuoden vastaavaan aikaan. Myös aiemmien tukea saaneiden määrä kasvoi hieman. Myös perustoimeentulotuen tarve on siis kasvanut, mikä ei näkynyt pelkästään hakemusmääriä tarkasteltaessa (ks. myös Korpela ym. 2020).

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä jatkoi laskuaan kaikissa ryhmissä. Hakijoita oli viime vuoden vastaavaa ajankohtaa selvästi enemmän enää Uudellamaalla sekä alle 25-vuotiaiden joukossa. Koronatilanteen vuoksi pidempäään työttömyysturvaa tarvitsevat ovat siirtyneet työttömyysturvailmoituksen tekijöiden joukkoon, eivätkä he enää näy näissä hakemusmäärissä.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä niin ikään laski edelleen. Yhteensä yrittäjien työttömyysturvaan on tullut hieman yli 29 000 hakemusta.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä on myöskin laskenut viime vuoden tasolle ja yhä useammissa maakunnissa jo alle viime vuoden tason.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät nousivat alkuviikosta, mutta jäivät todennäköisesti helatorstain vuoksi edellisviikkoa alemmalle tasolle useimmissa maakunnissa. Hakemusmäärät kuitenkin kasvoivat viime viikosta Itä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalta pohjoiseen sekä alle 35-vuotiaiden miesten joukossa. Määrät ovat edelleen selvästi viime vuotta alemmalla tasolla. Perustoimeentulotuessa hakemusmäärät eivät kuitenkaan toimi täysin aukottomana mittarina tuen tarpeesta, kuten uusi tarkastelumme tuen saajista osoittaa.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain neljännellä voimassaoloviikolla 239. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 2 052 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien. Tukea on voinut saada vasta toukokuussa, joten sen saajamääristä saadaan tietoa vasta kesäkuun puolella.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 21

Viikko 20

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä laski hieman edellisviikosta kaikissa ikäluokissa sekä muissa paitsi Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, mutta on edelleen viime vuotta korkeammalla tasolla. Suurin ero viime vuoteen on Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Uudellamaalla.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä laski edelleen. Yhteensä yrittäjien työttömyysturvaan on tullut hieman yli 27 000 hakemusta. Kela voi antaa hakemuksiin päätökset vasta sitten, kun TE-palveluista on toimitettu Kelalle lausunto yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan. Lausuntojen antaminen ruuhkautui varsinkin aluksi. Huhtikuun aikana tukea ehdittiin Kelasta maksamaan 8 443 henkilölle. Tuki maksetaan takautuvasti.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä laski viime viikosta muualla paitsi Lapissa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Varsinais-Suomessa, joissa ne nousivat aavistuksen verran. Hakemusmäärä oli edelleen viimevuotista korkeampi erityisesti alle 45-vuotiaiden joukossa. Alle 25-vuotiaiden naisten hakemusmäärät myös nousivat hieman.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät nousivat viime viikosta lähes kaikissa maakunnissa ja näyttäisi siltä, että niiden määrä on nyt lähdössä nousuun. Muiden paitsi alle 35-vuotiaiden naisten hakemusmäärät olivat kuitenkin edelleen viime vuotta matalammalla tasolla.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain kolmannella voimassaoloviikolla 436. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 1 813 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 20

Viikko 19

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä laski hieman edellisviikosta. Laskua oli kaikissa ikäluokissa ja kaikissa muissa maakunnissa paitsi Pohjanmaalla. Eniten eroa viime vuoden hakemusmääriin verrattuna oli Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä laski aavistuksen viikosta 18 muissa maakunnissa paitsi Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, joissa se hieman nousi. Yhteensä hakemuksia on saapunut neljän viikon aikana lähes 25 000.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät nousivat edellisviikosta kaikissa maakunnissa. Alle 45-vuotiaden miesten hakemusmäärä pysyi viime viikon tasolla, mutta naisten joukossa ja muiden ikäluokkien miesten hakemusmäärät nousivat. Ero viime vuoteen ei ollut kovin suuri missään ryhmässä, sillä hakemusmäärät olivat viime vuoden vastaavalla viikolla niin ikään melko korkealla.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät kasvoivat edellisviikosta muissa paitsi Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Kaiken kaikkiaan hakemusmäärät olivat hyvin lähellä viime vuoden tasoa. Lapin ja Etelä-Savon maakunnissa sekä alle 25-vuotiaiden naisten joukossa hakemusmäärät olivat selvimmin viimevuotista korkeammat.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain toisella voimassaoloviikolla 545. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 1 377 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 19

Viikko 18

Lisäsimme saapuneiden hakemusmäärien seurantaan taustatiedoksi sukupuolen. Yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen osalta se viittaa hakemuksen jättäneeseen henkilöön, mikäli ruokakunnassa tai kotitaloudessa on useampi henkilö.

Erityisesti kriisin alkuvaiheessa varsinkin nuorten naisten määrä korostui uuden työttömyysturvahakemuksen jättäneiden joukossa. Helsinki GSE:n raportti kriisin aiheuttaman työttömyyden ja lomautusten kohdentumisesta tukee havaintoa: lomautukset ovat osuneet huomattavissa määrin juuri nuoriin naisiin. Raportista käy ilmi, että lomautuksia on tehty paljon majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupan alalla sekä hallinto- ja tukipalveluissa, jotka ovat naisvaltaisia aloja. Osalla näistä aloista työttömyyskassaan kuulumattomuus on yleistä, mikä niin ikään näkyy Kelan hakemusmäärissä.

Kaiken kaikkiaan uusien työttömyysturvahakemusten määrä oli viikolla 18 samalla tasolla kuin viikolla 17. Eniten eroa viime vuoden hakemusmääriin verrattuna oli Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä laski edelleen viikosta 17. Myös niiden osalta naisten jättämien hakemusten määrä oli alkuvaiheessa korkeampi kuin miesten. Yhteensä hakemuksia on saapunut kolmen viikon aikana lähes 21 000.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät nousivat edellisviikosta kaikissa maakunnissa ja ikäluokissa. Viime viikolle osui kuukauden vaihtuminen, mikä aina nostaa hakemusmääriä. Määrät ovat edelleen huomattavasti viime vuotta korkeammalla.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät olivat viikolla 18 hieman edellisvuotta alemmalla tasolla kaikissa ikäluokissa ja maakunnissa Kymenlaaksoa lukuun ottamatta.

Laki koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta astui voimaan 1.5.2020. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien. Ensimmäisellä viikolla väliaikaista epidemiatukea haki hieman yli 800 henkilöä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 18

Viikko 17

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä laski huhtikuun alun huippulukemista jo kolmatta viikkoa, mutta on edelleen huomattavasti edellisvuotta korkeammalla tasolla. Viikolla 17 suurin ero viime vuoden hakemusmääriin verrattuna oli länsirannikolla ja Lapissa asuvien hakemusmäärissä.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia tuli Kelaan viikolla 17 hieman vähemmän kuin ensimmäisellä mahdollisella hakuviikolla (vk 16). Yhteensä hakemuksia on saapunut lähes 17 000. Hakemusmäärät laskivat muissa ikäluokissa paitsi yli 64-vuotiaiden joukossa, jossa ne kasvoivat.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät niin ikään laskivat edellisviikosta muualla paitsi Kainuussa. Verrattuna viime vuoteen hakemusmäärät ovat kaikkialla edelleen tavanomaista korkeammalla.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät olivat viikolla 17 viime vuoden tasolla. Hakemusmääriin on odotettavissa kasvua myöhemmin.

Hallituksen esitys väliaikaisesta epidemiatuesta meni eduskunnassa läpi ja tukea voi hakea 27.4. alkaen. Otamme epidemiatuen hakemusmäärät mukaan seurantaan ensi viikon alusta lähtien.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 17

Viikko 16

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä alkoi nousta viikolla 12 eli samalla viikolla, kun valmiuslaki otettiin käyttöön. Korkeimmillaan hakemusten määrä on toistaiseksi ollut viikolla 14. Päiväkohtainen piikki osui huhtikuun ensimmäiselle päivälle. Kyseisellä viikolla tuli kuluneeksi kaksi viikkoa poikkeusolojen alkamisesta. Työttömyysturvaa tulisikin hakea aikaisintaan kaksi viikkoa työttömyys- tai lomautusjakson alkamisesta ja TE-toimistoon ilmoittautumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön seurannan mukaan korkein piikki lomautus- ja työttömyysjaksojen alkamisajankohdassa oli niin ikään 1. huhtikuuta, joten voi olla, että piikki johtuu osittain myös siitä, että ihmiset ovat hakeneet työttömyysturvaa välittömästi lomautetuksi tai työttömäksi jouduttuaan.

Yrittäjien työmarkkinatukea on ollut mahdollista hakea 16.4.2020 (vk 16) alkaen. Heti ensimmäisenä päivänä hakemuksia tulikin noin 4 800 ja seuraavana päivänä noin 2 400.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät olivat tavanomaista korkeammalla maaliskuun lopulla ja erityisesti huhtikuun alussa. Hakijamäärissä on yleensäkin piikki kunkin kuun alussa, mutta monien kotitalouksien tulojen putoaminen maaliskuussa toi uusia hakijoita huhtikuulle.

Perustoimeentulotuessa ei vielä näy suurta nousua hakemusmäärissä, mutta tuen viimesijaisuudesta johtuen muutokset näkyvät siinä yleensäkin viiveellä. Kotitalouden tulee lähtökohtaisesti turvata elatonsa muilla ensisijaisilla tavoilla kuten mahdollisia säästöjä käyttämällä. Viikolla 14 hakemusmäärät olivat aavistuksen edellisvuotta korkeammat erityisesti alle 35-vuotiaiden joukossa. Kriisin vuoksi tehdyt rajoitustoimet ovat iskeneet voimakkaasti majoitus- ja ravintola-alalle, jossa on paljon nuoria työntekijöitä. Nuorille on harvemmin ehtinyt kertyä säästöjä, joten on odotettavissa, että heidän joukossaan viimesijaisen tuen tarve korostuu ensimmäisenä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 16

Viikko 15

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 15

Viikko 14

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 14

Viikko 13

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 13

Taustaa

Koronaviruksen leviäminen ja sen estämiseksi tehdyt toimet vaikuttavat monien ihmisten toimeentuloon. Kela vastaa Suomessa asuvien henkilöiden perusturvasta ja on kriisin myötä varautunut kasvaviin hakemusmääriin. Tällä sivustolla seurataan toimeentuloa turvaavien etuuksien ja tukien hakija- ja saajamääriä. Seuranta antaa yhdenlaisen kuvan siitä, miten pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt toimet vaikuttavat kotitalouksien toimeentuloon Suomessa. Tilanteen kehitystä seurataan tiedosta riippuen päivä-, viikko- ja kuukausitasolla sekä ikäryhmittäin ja sukupuolittain sekä maakunnittain. Tietoja voidaan käyttää tukena päätöksenteossa.

Julkaisemme tällä hetkellä tietoa työttömyysturvan, yrittäjien työmarkkinatuen, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusmääristä, uuden väliaikaisen epidemiatuen hakijamääristä sekä työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajamääristä. Myöhemmin laajennamme seurantaa tartuntatautipäivärahaan ja sairauspäivärahaan sekä muiden tukien saajiin. Tiedot pohjautuvat Kelan rekisteritietoihin. Koronatilanteen kehityksen seuranta perustuu THL:n julkaisemiin tartuntatautirekisterin lukuihin ja muuhun yleiseen tietoon.

Kuviossa esitetään koronatilanteen avainpäivämääriä sekä THL:n raportoiman vahvistettujen koronatapausten kertymä

Toimeentuloa turvaavat etuudet ja tuet

Työttömyysturva ja yrittäjien työmarkkinatuki

Työttömäksi jääneet ja lomautetut voivat hakea työttömyysturvaa. Työttömyyskassaan kuuluvat henkilöt voivat hakea ansioihin sidottua ansiopäivärahaa kassasta. Kassaan kuulumattomat henkilöt voivat hakea Kelasta työssäoloehdon täyttyessä peruspäivärahaa ja muussa tapauksessa työmarkkinatukea. Kelassa on arvioitu, että koronakriisistä johtuvien lomautusten vuoksi Kelan maksaman työttömyysturvan varaan olisi päätymässä noin 30 000 henkilöä kuuden kuukauden ajaksi.

Alkaneita lomautus- ja työttömyysjaksoja voi seurata työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Lisäksi eduskunta on päättänyt, että yrittäjät, joilla yrittäjätulot ovat epidemian vuoksi alle 1 089,67 euroa kuukaudessa, voivat saada Kelasta työmarkkinatukea. Tukea voi saada 16.3.2020 alkaen ja sen ensimmäinen hakupäivä oli 16.4.2020. Muutos on voimassa 30.6.2020 asti. Kelassa on arvioitu, että työmarkkinatukea saavia yrittäjiä tulee kolmen kuukauden aikana olemaan noin 60 000.

Yleinen asumistuki ja perustoimeentulotuki

Työttömyysturvahakemusten lisäksi pienituloisille kotitalouksille maksettavan yleisen asumistuen sekä perustoimeentulotuen hakemus- ja saajamäärien odotetaan kasvavan. Asumistukea myönnettäessä otetaan huomioon samassa ruokakunnassa (esim. yhteinen vuokrasopimus) asuvien henkilöiden yhteenlasketut tulot tai arvio niistä. Asumistuen suuruuteen vaikuttavat tulojen ja asumismenojen lisäksi asuinkunta sekä ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä. Asumistuen määrä voidaan tarkistaa, jos ruokakunnan tulot muuttuvat merkittävästi esimerkiksi koronatilanteesta johtuen.

Perustoimeentulotukioikeuteen vaikuttavat kaikkien kotitalouden jäsenten (hakija, mahdollinen puoliso sekä heidän alaikäiset lapsensa) tulot ja varallisuus sekä kotitalouden tarpeelliseksi katsotut menot. Perustoimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, joten kotitalouden tulee ensin selvittää oikeutensa muihin tukiin ja lähtökohtaisesti turvata elatonsa muilla ensisijaisilla tavoilla kuten mahdollisia säästöjä käyttämällä. Tukea voidaan myöntää myös odotettavissa olevaa etuutta vastaan esimerkiksi niissä tilanteissa, kun työttömyysturvapäätöksen saaminen on venynyt. Tällöin tuki peritään takaisin myöhemmin saatavasta etuudesta. Lisäksi kunnat voivat myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Kelalle ja kunnille suosituksia toimeentulotuen käsittelyn turvaamiseksi koronaepidemian aiheuttaman erityistilanteen ajaksi. Kela on huomioinut suositukset perustoimeentulotuen toimeenpanossa.

Tartuntatautipäiväraha, sairauspäiväraha ja epidemiatuki

Sairastuneille ja altistuneille mahdolliset menetetyt ansiot korvataan Kelan maksamista tartuntatautipäivärahasta sekä sairauspäivärahasta. Niiden hakemus- ja saajamäärissä muutokset näkyvät myöhemmin (ks. tarkemmin Blomgren 2020).

Eduskunta on lisäksi tehnyt päätöksen väliaikaisesta epidemiatuesta, jota maksetaan poikkeusolojen ajan koronavirusepidemian vuoksi palkatta pois työstä oleville. Tukea voivat saada vanhemmat, jotka epidemian vuoksi hoitavat lastaan kotona ja ovat siksi joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään. Tukea voivat saada myös henkilöt, jotka ovat saapuneet ulkomailta Suomeen ja jotka on ohjattu karanteeninomaisiin oloihin. Henkilöllä tulee olla voimassa oleva työsuhde ja työnantajan todistus koronaepidemiasta johtuvasta palkattomasta poissaolosta.